Ár Ráiteas um Phríobhaideachas

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar shuíomh idirlín an Choimisiúin um Rialáil Cumarsáide.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais agus ár mbeartais príobháideachais dár suíomhanna idirlín.

Nílimid freagrach as ábhar, cleachtais nó beartais príobháideachais aon suíomh eile. Tá aon naisc seachtracha go suíomhanna eile curtha in iúl go sonrach.

Ráiteas Ginearálta

Tá an-mheas againn ar do chearta um phríobhaideachas agus ní bhaileoimid aon fhaisnéis phearsanta uait ar an suíomh seo gan do thoil a bheith léirithe go sonrach. Pléitear le haon fhaisnéis phearsanta a thugann tú dúinn faoi réir na gcaighdeán slandála agus rúndachta is airde agus cloífear go géar leis na hAchtanna Cosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Is é an rud atá i gceist le faisnéis phearsanta ná sonraí a bhaineann le duine atá beo ónar féidir é/í a aithint, nó, go n-aithneofar iad dá gcuirtear na sonraí sin le faisnéis eile atá, nó a bheidh, i seilbh an rialaitheora sonraí.

Ní bhailíonn ComReg aon fhaisnéis phearsanta uait ar ár suíomhanna. Má seolann tú faisnéis phearsanta chugainn tríd ár bhFoirm Iarratais Ghinearálta, ár liosta seachadta, trí fhoirm iarratais Saorála Faisnéise (SF), nó tríd ár bhfoirm do Ghearáin agus Iarratais Tomhaltóra afách, is chun na críche a cuireadh an fhaisnéis ar fáil, agus chun freagra a thabhairt ar d’iarratas amháin a úsáidtear í.

Coinníonn ComReg faisnéis maidir le hiarratais nó gearáin tomhaltóra a bhaineann le soláthróirí seirbhísí chumarsáide leictreonaí nó soláthróir seirbhíse ardráta ar feadh trí bhliana. Tabhair le fios go bhféadfaidh le ComReg, gan cead sonrach a fháil uait, an fhaisnéis seo a choinneáil chun imscrúdú a dhéanamh ar sholáthróir seirbhíse chumarsáide leictreonaí nó soláthróir seirbhíse ardráta agus/nó chun imeachtaí forfheidhmiúcháin a chur ar bun i gCúirteanna na hÉireann.

Ní chuirtear do shonraí ar aghaidh chuig gníomhaireacht eile ach amháin sa chás go bhfuil gá leis go dleathach nó má tá baint ag an ngníomhaireacht sin leis an iarratas. Ní bhailíonn ComReg aon fhaisnéis phearsanta ar mhaithe le feidhmeanna tráchtála. Má tá aon cheist agat maidir leis an gcuid seo de Chosaint Sonraí, beidh ár bhFeidhmeannach Rochtana Faisnéise in ann aon rud a sholéiriú.

 

Iocaíochtaí ar Líne

Bailíonn ComReg sonraí chárta creidmheasa nuair a déantar iocaíocht ar line. Ní roinneann ComReg an fhaisnéis seo le triú phairtithe, ach amháin na comhlachtaí agus na daoine aonaracha a fhostaíonn ComReg chun seirbhísí ar nós poist a sheoladh nó iocaíochtaí charta creidmheasa a phróiseáil a sholáthair. Ní choinnítear an fhaisnéis seo ach ar feadh an méid ama a ghlacann sé chun na seirbhísí a sholáthair, de ghnáth is 6 mhí a bhíonn i gceist le seo. Beidh fáil ag na comhlachtaí agus na daoine aonaracha seo ar an bhfaisnéis phearsanata má tá se de dhíth dá bpoist, ach ní féidir é a úsáid d’aon fheidhm eile.

 

Faisnéis Teicniúil a bhailíonn ComReg nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomhanna.

Bíonn faisnéis áirithe i dtaobh úsáid idirlín ar fáil dúinn tríd ár soláthróir seirbhíse idirlín a choinníonn taifead de na sonraí seo a leanas. Braitheann an fhaisnéis a fhaigheann ComReg ar an méid a dhéanann tú agus tú i mbun an tsuímh:

  • Seoladh Loighciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat
  • An t-ainm fearainn uasleibhéil óna mbíonn teacht agat ar an idirlíon (mar shampla, .ie, .gov, .com, .edu, .org, etc).
  • An dáta agus an t-am a dtugann tú cuairt ar ár suíomh
  • Na leathanaigh ar thug tú cuairt orthu agus na cáipéisí a ndearna tú íoslódáil orthu
  • An seoladh idirlín a úsáideadh chun nascadh lenár suíomh
  • Cuid den critéir cuardaigh atá in úsáid agat
  • An seoladh idirlín atá in úsáid chun nascadh lenár suíomh

Conas a fhéadfaidh le ComReg úsáid a bhaint as an bhfaisnéis teicniúil

Baintear úsáid as an bhfaisnéis seo chun feabhas a chur ar an eolas a bhíonn á scaipeadh againn i measc ár n-úsáideoirí, chun teacht ar an líon cuairteoirí chuig ár suíomhanna agus chun staitsticí a bhailiú.

Úsáidtear an fhaisnéis seo chun achoimre staitistiúil a bhailiú ionas gur féidir linn: líon na gcuairteoirí chuig na rannóga éagsúla ar an suíomh a mheas; an fhaisnéis a bhfuil an tóir is mó agus is lú uirthi a aithint; eolas a bhailiú a cuideoidh linn agus muid ag féachaint ar leagan amach agus dearadh an tsuímh agus a ligfidh duinn ár suíomh a dhéanamh níos cairdiúla d’úsáideoirí.

Ní déantar aon iarracht úsáideoirí aonaracha a aithint nó aon de na sonraí teicniúla thuasluaite a chomhcheangal le haon duine aonarach. Is é an polasaí atá againn ná gan aon fhaisnéis teicniúil maidir le húsáideoirí aonaracha an tsuímh a nochtadh le haon triú phairtí seachas sa chás a bhfuil gá leis de réir dlíthe (ach amháin ár soláthróir seirbhíse idirlín a choinníonn an fhaisnéis seo ar ár son agus a dtagann faoi scáth fhorálacha rúndachta). Úsáidtear an fhaisnéis teicniúil do chuspóirí staitistiúil agus cuspóirí riaracháin eile amháin. Ba cheart tabhairt le fios nach dtagann faisnéis teicniúil nach féidir a aithint le haon duine amháin faoi scath ‘sonraí pearsanta’ de réir na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

 

Nuashonraigh, cinntigh nó scrios do shonraí pearsanta

Is féidir leat aon athrú ar do Shonraí Pearsanta atá i seilbh ComReg a chur in iúl duinn. De réir ár n-oibligáid faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, cinnteofar, ceartófar, nuashonróidh nó scriosfar do shonraí pearsanta má iarrann tú.

Chun teacht ar na Sonraí Pearsanta a bhaineann leat atá againn nó chun iarraidh orainn na sonraí pearsanta atá againn a nuashonrú, a cheartú nó a scrios ónár mbunachar, caithfear iarratais rochtana a chur isteach ag baint úsáide as na sonraí thíos. Gearrfar táille (atá leagtha síos sa dlí) €6.35 ort chun freagra a thabhairt ar an Iarratas Rochtana seo. Freagrófar d’iarratas laistigh de 40 lá i ndiaidh dúinn é a fháil. Caithfidh tú do sheoladh ríomhphoist a thabhairt duinn mar freagrófar d’iarratas thar ríomhphost. Murach sin, caithfidh tú d’ainm iomlán, seoladh baile (mó de do Eirchód) a chur ar fáil ionas gur féidir linn freagra a thabhairt duit.

 

Feidhmeannach Rochtana Faisnéise

Coimisiún um Rialáil Cumarsáide,

1 Lárcheantar na nDugaí,
Sráid na nGildeanna,
BÁC 1, D01 E4X0.

Teil: (+353 1) 8049744

Faics: (+353 1) 8788193

dataprotection@comreg.ie

 

Polasaí Fianáin

Is é an rud atá i gceist le fianán ná cód beag leictreonach ar féidir a uaslódáil go dtí d’fhón soghluaiste/fónchliste, ríomhaire glúine, RP, nó uirlis eile nuair a úsáideann tú ár suíomhanna. Cuimhníonn agus aithníonn an suíomh d’uirlis trí úsáid a bhaint as an bhfianán sin agus cuimhníonn sé ar na sainroghanna a roghnaíonn tú nuair a thagann tú ar ár suíomhanna. Is sa chaoi seo a choinnaítear taifead de na sainroghanna a roghnaíonn tú ar ár suíomhanna agus chun cuimhneamh ort nuair a fhilleann tú orthu. Bainfear úsáid as fianáin ar do uirlis chun d’eispéireas úsáideora a fheabhsú amháin.

Glacann socruithe formhór na mbrabhsálaithe le fianáin go huathoibríoch, is féidir leat na socruithe seo a athrú ionas nach nglacfaidh sé le haon fhianán, chun bheith curtha ar an eolas nuair a seoltar fianán nó chun glacadh leo ar fad. Léiríonn socruithe príobháideachais do bhrabhsálaí féin conas é seo a dhéanamh. Tá breiseán brabhsalaí forbartha ag Google a ligeann d’úsáideoirí cosc a chur ar úsáid a gcuid sonraí ag Google Analytics, tá tuilleadh eolais ar seo ar fáil ar Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Úsáideann ComReg.ie fianáin feidhmiúcháin ar mhaithe le hanailísíocht ghréasáin, ní úsáidtear fianáin margaíochta ar mhaithe le rianú úsáideóirí nó margaíocht díreach. Bailíonn na fianáin sonraí déimeagrafacha (ar nós aoise, inscne, suimeanna) na núsáideoirí ach ní bhailíonn siad aon sonraí pearsanta a aithnítear an t-úsáideoir tríthu.