Soláthar

This page contains:

 • Conas a Chaithimd

 • Tairiscintí Reatha – Fógra Conartha

 • Conarthaí– Fógra Bronnadh Conartha 

 • MionChomórtais agus íostarraingtí ó Chreat Comhaontuithe ComReg 

Conas a Chaithimd

Ó am go chéile bronnann an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide conarthaí ar dhaoine as táirgí agus seirbhísí a chur ar fail. Is í an aidhm ata againn ná luach ar airgead a bhaint amach agus seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal.

Agus ComReg ag bronnadh conarthaí, leanaimid rialacha a bhaineann le soláthar póiblí rud a dhéanaimid i mbealach macánta agus cothrom.

Tá ceithre phríomhphrionsabal faoi bhun soláthar póiblí. Is iad:

 • Cóir Chomhionann: De réir an phrionsabail um Chóir Chomhionann caithfaí caitheamh le gach soláthróir go cothrom agus cothrom na féinne a thabhairt do chách ag gach céim den phróiseas bhronnadh conartha. Ciallaíonn sé seo go gcaithfaí caitheamh go mionchúiseach le héinne a chuireann tairiscint isteach, le hadmhaigh go bhfuarthas tairiscint, chomh maith le plé go mionchúiseach le tairscintí.
 • Trédhearcacht: De réir an phrionsabail um Trédhearcacht caithfaí aon fháisnéis faoi chonarthaí atá le teacht, chomh maith leis na rialacha a chuirtear i bhfeidhm a bheith ar fáil d’iarrthóir ar bith a bhfuil spéis acu. Éilítear go gcaithfaí gach iarrthóir a bheith ar an eolas faoi na rialacha a chuirtear i bhfeidhm agus measúnú á ndéanamh ar a n-iarratais do liostaí tairisceana agus na critéir a úsáidtear agus tairiscintí á measúnú.
 • Comhréireacht: Éilíonn an prionsabal um Chomhréireacht nach leagtar ach éilimh ábhartha a bhaineann go díreach leis an gconradh atá á bhronnadh ar sholáthróirí.
 • Aitheantas Frithpháirteach: Éilíonn an prionsabal um Aitheantas Frithpháirteach go dtugtar an t-aitheantas céanna do na caighdeáin, sonraíochtaí agus cáilíochtaí a úsáidtear fud fad an AE, chomh fada is atá na táirgí/ na seirbhísí oiriúnach dá bhfeidhm.

Baineann Rialacháin Chonartha Rialtais na hÉireann leis na prionsabail ar fad thuasluaite. De réir na rialacha, caithfear an próiseás tairisceana iomaíoch a úsáid fud fad na hearnála poiblí. Leagtar rialacha amach a áirithíonn go bhfuil cothrom na féinne tugtha do gach soláthróir agus go bhfuil fíor-iomaíochas i bhfeidhm agus conarthaí póiblí á mbronnadh.  Cuimsíonn gnéithe tabhachtacha na rialacháin rialacha a bhaineann le tairgthe ar nós:

 • Fógairt conarthaí
 • Amscála tairisceana
 • Fáltas agus oscailt tairiscintí
 • Fáisnéis faoi rún
 • Measúnú tairiscintí
 • Mioncheistiú na bhforthairgeoirí nar éirigh leo.

Baineann rialacha Threoracha um Solátháir na hÉorpa le conarthaí níos mó (thairis tairseacha an AE).

Tairiscintí Reatha – Fógra Conartha

Tá sonraí na dtairiscintí reatha agus críochnaithe, thairis €25,000 ar fáil ar http://www.etenders.gov.ie/. Fóilsítear fógra conartha d’aon tairiscint thairis tairseacha an AE in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE) ar Thairiscintí leictreonacha laethúla (TLL) nasc: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Conarthaí– Fógra Bronnadh Conartha 

Foilsíonn ComReg fógra bronnta ar http://www.etenders.gov.ie nuair a chríochnaíonn comórtas tairisceana foilsithe. Foilsítear an fógra bronnta do chonarthaí  atá thairis tairseacha an AE ar an IOAE TLL: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

MionChomórtais agus íostarraingtí ó Chreat Comhaontuithe ComReg 

Déantar MionChomórtais agus íostarraingtí ó Chreat Comhaontuithe ComReg go leictreonach. Eagraítear na mionchomórtais trí etenders.gov.ie agus tá sonraí bronnta na gconarthaí seo ar fail ar  http://www.etenders.gov.ie/contract-awards