The letter iAbout Comreg IconAbout PRS IconAbout PRSAuthorise Postal ProvidersAuthorise Postal Providers IconBase Station Location IconRadio Tower broadcasting wavesBilling Option IconShow more billing options for this planView this sectionA rightward arrowCode of Practice IconCode of PracticeA weighing scalesCompare Services IconCompetition Law Enforcement IconCompetition Law EnforcementPerson holding their hand up with a question markComplaints and Queries IconCompliance Enforcement IconCompliance EnforcementComreg Investigations IconComreg InvestigationsGroup of peopleConsumer Services IconComReg ConsumerTwo people speaking with a speech bubbles Government building with flagCorporate Governance Icon Coverage Map of IrelandCoverage MapPerson wearing a headsetCustomer Service IconArrow pointing downDownloadE-licencingE-licencing IconErrorA red sign with a white exclamation markFacebookThe Facebook LogoTwo Speech bubblesFeedback IconSquiggly line Iconfive_eight_gz IconOpen PadlockFreedom Act IconFrequency Allocations IconFrequency AllocationsStampGeneral Authorisation IconLandline PhoneHome Phone IconIndustry Forms IconIndustry FormsComReg IndustryA tall buildingInternational IconInternationalLaptop computerInternet IconJargon Buster IconJargon BusterGavel hammer used in courtLegislation IconLicense Exceptions IconLicense ExceptionsLicensing IconRolled Certificate with RibbonLiecense Ammendments Permissions IconLiecense Ammendments PermissionsLinkedinThe LinkedIn Logo - this link will open in a new windowMarket Analysis IconMarket AnalysisMarket Information IconMarket InformationMegaphoneMobile PhoneMobile Phone Iconnav-home-iconnav-home-icon-bluenav-home-icon-greenA folded newspaperIndustry News IconA folded newspaperNews and Press IconNounSubmit a consumer query or complaintPhone BookNumbering Naming Addressing IconShow other information about planOther Information IconShow payment options for this planPayment Options IconPDF logoPDF fileLocation DevicePersonal Locator Beacon IconEnvelopePostal IconPostBoxPostal Authorisation IconEuro symbolPremium Rate IconTest Trail One IconTest Trail OnePrice Control Accounting IconPrice COntrol AccountingProductsProducts IconPRS Number IconPRS NumberBlank PagePublications IconRadio SpectrumRadio Spectrum IconRadio Tower broadcasting wavesIndustry Radio Spectrum IconRegulation Of An Post IconList with a tick markSignal wavesRSS FeedSpectrum Awards IconSpectrum AwardsSpectrum Compliance IconSpectrum ComplianceJigsaw pieceStrategy IconTips Advice IconTips AdviceShapeTwitterThe Twitter Logo - this link will open in a new windowec-networkec-networkEC SignalEC Signalec-checklistec-checklistec-deviceec-deviceec-peopleec-peopleec-speechec-speechXThe X Logo - this link will open in a new window

Soláthar

Áirítear sa leathanache seo:

 • Conas a Chaithimd

 • Tairiscintí Reatha – Fógra Conartha

 • Conarthaí– Fógra Bronnadh Conartha 

 • MionChomórtais agus íostarraingtí ó Chreat Comhaontuithe ComReg 

Conas a Chaithimd

Ó am go chéile bronnann an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide conarthaí ar dhaoine as táirgí agus seirbhísí a chur ar fail. Is í an aidhm ata againn ná luach ar airgead a bhaint amach agus seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal.

Agus ComReg ag bronnadh conarthaí, leanaimid rialacha a bhaineann le soláthar póiblí rud a dhéanaimid i mbealach macánta agus cothrom.

Tá ceithre phríomhphrionsabal faoi bhun soláthar póiblí. Is iad:

 • Cóir Chomhionann: De réir an phrionsabail um Chóir Chomhionann caithfaí caitheamh le gach soláthróir go cothrom agus cothrom na féinne a thabhairt do chách ag gach céim den phróiseas bhronnadh conartha. Ciallaíonn sé seo go gcaithfaí caitheamh go mionchúiseach le héinne a chuireann tairiscint isteach, le hadmhaigh go bhfuarthas tairiscint, chomh maith le plé go mionchúiseach le tairscintí.
 • Trédhearcacht: De réir an phrionsabail um Trédhearcacht caithfaí aon fháisnéis faoi chonarthaí atá le teacht, chomh maith leis na rialacha a chuirtear i bhfeidhm a bheith ar fáil d’iarrthóir ar bith a bhfuil spéis acu. Éilítear go gcaithfaí gach iarrthóir a bheith ar an eolas faoi na rialacha a chuirtear i bhfeidhm agus measúnú á ndéanamh ar a n-iarratais do liostaí tairisceana agus na critéir a úsáidtear agus tairiscintí á measúnú.
 • Comhréireacht: Éilíonn an prionsabal um Chomhréireacht nach leagtar ach éilimh ábhartha a bhaineann go díreach leis an gconradh atá á bhronnadh ar sholáthróirí.
 • Aitheantas Frithpháirteach: Éilíonn an prionsabal um Aitheantas Frithpháirteach go dtugtar an t-aitheantas céanna do na caighdeáin, sonraíochtaí agus cáilíochtaí a úsáidtear fud fad an AE, chomh fada is atá na táirgí/ na seirbhísí oiriúnach dá bhfeidhm.

Baineann Rialacháin Chonartha Rialtais na hÉireann leis na prionsabail ar fad thuasluaite. De réir na rialacha, caithfear an próiseás tairisceana iomaíoch a úsáid fud fad na hearnála poiblí. Leagtar rialacha amach a áirithíonn go bhfuil cothrom na féinne tugtha do gach soláthróir agus go bhfuil fíor-iomaíochas i bhfeidhm agus conarthaí póiblí á mbronnadh.  Cuimsíonn gnéithe tabhachtacha na rialacháin rialacha a bhaineann le tairgthe ar nós:

 • Fógairt conarthaí
 • Amscála tairisceana
 • Fáltas agus oscailt tairiscintí
 • Fáisnéis faoi rún
 • Measúnú tairiscintí
 • Mioncheistiú na bhforthairgeoirí nar éirigh leo.

Baineann rialacha Threoracha um Solátháir na hÉorpa le conarthaí níos mó (thairis tairseacha an AE).

Tairiscintí Reatha – Fógra Conartha

Tá sonraí na dtairiscintí reatha agus críochnaithe, thairis €25,000 ar fáil ar http://www.etenders.gov.ie/. Fóilsítear fógra conartha d’aon tairiscint thairis tairseacha an AE in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE) ar Thairiscintí leictreonacha laethúla (TLL) nasc: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Conarthaí– Fógra Bronnadh Conartha 

Foilsíonn ComReg fógra bronnta ar http://www.etenders.gov.ie nuair a chríochnaíonn comórtas tairisceana foilsithe. Foilsítear an fógra bronnta do chonarthaí  atá thairis tairseacha an AE ar an IOAE TLL: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

MionChomórtais agus íostarraingtí ó Chreat Comhaontuithe ComReg 

Déantar MionChomórtais agus íostarraingtí ó Chreat Comhaontuithe ComReg go leictreonach. Eagraítear na mionchomórtais trí etenders.gov.ie agus tá sonraí bronnta na gconarthaí seo ar fail ar  http://www.etenders.gov.ie/contract-awards

 

An raibh an leathanach seo úsáideach?

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.