Cruthaíonn ComReg iomaíocht in earnáil na Cumarsáide trí éascaíocht a dhéanamh do dhreamanna nua teacht isteach sa mhargadh trí údarú ginearálta chun líonraí agus seirbhísí a chur ar fáil, agus trí rochtain ar líonraí a rialáil chun rogha éifeachtach a fhorbairt do thomhaltóirí gnó agus tí. In earnáil atá ag athrú agus ag fás go tapaigh, ó thaobh na teicneolaíochta agus na tráchtála de, cuireann ComReg creat ar fáil chun seirbhísí nua a thabhairt isteach.

Is é an fócas don rialáil sa tseirbhís poist i margadh atá léirscaoilte i bpáirt ná an Oibleagáid Seirbhíse Uilíche (USO) a chothabháil agus a chinntiú go mbíonn praghsanna An Post dírithe ar chostas.

Díríonn ár gcuid gníomhaíochtaí ar oibritheoirí agus ar úsáideoirí na seirbhísí cumarsáide i gcúrsaí gnó agus sa bhaile.

An Rannóg Mórdhíola

Bíonn an Rannóg Mórdhíola ag plé le ceisteanna laethúla a bhaineann le riarú an mhargaidh ar nós cheisteanna idirnaisc, Réiteach Díospóidí, díchuachadh na lúibe logánt (LLU) agus praghas tairgí rialaithe mórdhíola. Tá ról ag Mórdhíol i dtaobh imlonnú leathanbhanda agus Rochtain na Chéad Ghlúine Eile. Titeann na dualgais a bhaineann le rialú airgeadais na hearnála teileachumarsáide ar an rannóg seo.

Creat Margaidh

Tá an Rannóg um Chreat Margaidh freagrach as bainistiú an speictream raidió agus ríalú na hearnála poist. Déanann sé monatóireacht ar an gcórás údaraithe ghinearálta d’earnáil na cumarsáide leictreonaí in Éirinn chomh maith le monatóireacht ar chomhlíonadh na gcoinníollacha údarú ginearálta. Eisíonn an Rannóg um Chreat Margaidh cothrom le 16,000 ceadúnas Raidió-Theileagrafaíochta do chomhlachtaí agus daoine aonaracha éagsúla gach bliain. Chomh maith le sin, cuireann siad Plean Uimhrithe Náisiúnta na hÉireann i bhfeidhm, agus soláthraíonn siad an creat do riachtanais reachtaíochta nua i dtaobh uimhrithe do na margaidh seasta agus gan sreang araon.

An Rannóg Miondíola agus Seirbhísí Tomhaltóra

Bíonn an Rannóg Miondíola agus Seirbhísí Tomhaltóra ag plé le cúrsaí polasaithe i dtaobh idirghníomhaíochta díreach idir tomhaltóirí agus díoltóirí seirbhísí. Cuimsíonn sé seo soláthair seirbhíse uilíche do rochtain teileachumarsáide, cearta tomhaltóra, agus gnéithe de phraghsáil miondíola agus fanaíocht. Chomh maith le sin tá sé freagrach as idirghníomhaíochtaí ComReg le hinstitiúid an AE, ina measc Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC). Tá Miondíol agus Seirbhísí Tomhaltóra  freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán na seirbhíse agus ríalú praghais don tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (ECAS). Tá an Rannóg freagrach as ríalú seirbhísí ArdRáta ó 12 Iúil 2010.

Seirbhísí Corparáideacha

Bíonn an Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm stráitéisí sheirbhisí corparáideacha agus cumarsáide den scoth. Forbraítear na stráitéisí seo chun cur le gníomhaíocht agus éifeacht na heagraíochta. Tá sé mar dhualgas ag an Rannóg a bheith ag plé le cúrsaí acmhannaí daonna, airgeadais, córais fáisnéise, saoráil fáisnéise, caidrimh phoiblí, bainistiú áiseanna ginearálta agus bainistiú stráitéiseach na heagraíochta.

Taighde agus Forbairt Eacnamaíochta

Tá an Comhairleoir Sinsearach Eacnamaíochta, Polasaithe agus Taighde freagrach as comhairle eacnamaíochta a chur ar fáil don Choimisiún chomh maith le hionchur eacnamaíochta a bheith acu sna tógraí eacnamaíochta a bhíonn ar bun ag ComReg.

Dlí

Tugann an Ard-Abhcóide comhairle ar na mórcheisteanna dlí ar fad, chomh maith leis na himpleachtaí dlí a bhaineanna le beartais cumarsáide in Éirinn agus san AE