Back
Posted: 20th March 2017

Scéim Teanga Gaeilge ComReg 2017-2020

Forálann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d’ullmhú scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil:
  • trí mheán na Gaeilge;
  • trí mheán an Bhéarla; agus
  • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla
agus na bearta atá le glacadh lena chinntiú go ndéanfar aon seirbhís nach soláthraíonn an comhlacht trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil laistigh de thréimhse ama comhaontaithe. De réir cuid 14(3) den tAcht, fanann scéimeanna teanga i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bhliana nó go dtí go bhfuil scéim nua deimhnithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, cibé acu is déanaí.
Download 777 KB